KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

TAFF DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

TAFF Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TAFF Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

TAFF Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde çalışan, çalışan yakını, çalışan adayı, ziyaretçi, referans ve müşterilerin kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verileri kategorileri Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikasıdokümanında detaylandırılmıştır.

TAFF Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. aşağıdaki detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda veri sahiplerinin kişisel verilerinizi işlemektedir;

 • Çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde TAFF Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin operasyonlarının devamlılığı için meşru menfaat kapsamında güvenlik kamera kayıtları alınmaktadır.
 • Tüm çalışanlarımızın İnsan Kaynakları faaliyetlerinin hukuka uygun olarak sürdürülebilmesi, çalışan sözleşmelerinin oluşturulabilmesi, personel sigorta işlemlerinin yapılabilmesi, disiplin süreçlerinin yürütülebilmesi, izinlerin hesaplanabilmesi, AGİ formunun düzenlenebilmesi, maaş ödemelerinin yapılabilmesi ve acil durumlarda ulaşılabilmesi için kişisel veriler alınmaktadır.
 • Personel işe alımlarında çalışan adaylarının aranılan kriterlere uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve ileriye dönük iletişimin sağlanabilmesi için kimlik, iletişim, özlük, mesleki bilgiler, sağlık bilgileri ve görsel kayıtlar saklanmaktadır.
 • Hukuksal açıdan kurum içi ve kurum dışı yaşanan problemlerin yürütülebilmesi ve adli mercilerden gelebilecek taleplerin yerine getirilebilmesi amacıyla talep edilen kişisel verileriniz işlenmektedir.
 • Muhasebesel işlemlere ilişkin faturalandırma, raporlama, cari detaylandırma ve ödeme faaliyetlerin mevzuatlara uygun gerçekleştirilebilmesi.
 • TSE Belgelendirme sürecine ilişkin müşterilerimizin kimlik, iletişim ve mesleki bilgileri işlenmektedir.
 • Tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için müşterilerimizin kimlik, iletişim, finans ve görsel kayıt bilgileri alınmaktadır.
 • Müşterilerin randevu takiplerinin yapılabilmesi için kimlik, iletişim, finans ve araç bilgileri işlenmektedir.
 • Hasar yönetim dosyalarının kayıt altına alınabilmesi için müşterilerin kimlik, iletişim ve görsel kayıt bilgileri alınmaktadır.
 • Bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi için müşterilerin kimlik, iletişim ve finans bilgileri işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https://taff.com.tr internet adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikası‘ndan ulaşabilirsiniz.

 • KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin silinmesi konusunda detaylı bilgilere https://taff.com.tr  internet adresinden yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

 • VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Yurt içinde aktarılan kişisel verileriniz;

 • AGİ Formu beyanları ve sosyal güvenlik bildirgelerinin gerçekleştirilebilmesi için Anlaşmalı Mali Müşavirlikler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve talep eden diğer yetkili merciler ile istenilen kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.
 • Olası adli vakalarda kamera görüntüleri kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilmektedir.
 • Kurum çalışanlarına ilişkin bir sorun yaşanması durumunda anlaşmalı hukuk büroları ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuki sürece ilişkin kimlik ve maaş bilgileriniz paylaşılabilmektedir.
 • Tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için anlaşmalı matbaa firmaları ile müşterinin kimlik, iletişim ve görsel kayıt bilgileri paylaşılabilmektedir.
 • Müşterilerin randevu takiplerinin sağlanabilmesi için Renault Mais ile müşterinin kimlik, iletişim ve araç bilgileri paylaşılabilmektedir.

Yurt dışına aktarılan kişisel verileriniz;

 • Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumlardan; Kanunda öngörülmesi, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, alenileştirme, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, sözleşmenin ifası sebeplerine dayanarak, sözlü ve yazılı beyan (bilgilendirilmiş onam formu, hasta kayıt formları), elden teslim, görsel kayıt ve uygulamalar ile kişisel verileriniz elde edilmektedir.  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebeplerin detayları Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikası dokümanında detaylandırılmıştır. Kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda tutulmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, TAFF Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ye yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler TAFF Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, TAFF Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
 • İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

Veri Sorumlusu: TAFF Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kişisel veri başvurularınızı yaparken Kişisel Veri Başvuru Formu dokümanını doldurarak yapabilirsiniz.

Aydınlatma başvuru yöntemleri aşağıdaki gibidir;

Elden          : Dap Vadisi Merkez Mahallesi Seçkin Sokak Z ofis A2-4A Zemin kat No:102 Kağıthane / İstanbul

E-mail         : kvkk@taff.com.tr

Kargo         : Dap Vadisi Merkez Mahallesi Seçkin Sokak Z ofis A2-4A Zemin kat No:102 Kağıthane / İstanbul

Otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tasdikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.